Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Milloin työsuojeluvaltuutettu valitaan?

Työsuojeluvaltuutettu valitaan työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 10 työntekijää. Valtuutettu voidaan valita myös pienemmillä (alle 10 henkilön) työpaikoilla perustelluista syistä. Työsuojeluvaltuutetulle valitaan lisäksi kaksi varavaltuutettua.

Valtuutetun toimikausi on kaksi kalenterivuotta, ellei liittojen alakohtaisella sopimuksella tai paikallisesti työsuojelun yhteistoiminnassa sovita pidemmästä toimikaudesta. Toimikausi voi pisimmällään olla neljä kalenterivuotta.

Työnantajan edellytetään antavan tarvittaessa tietoa työntekijöille heidän oikeudestaan valita työsuojeluvaltuutettu.

Työmarkkinajärjestöt ovat laatineet ohjeita työsuojeluvaltuutetun valinnasta(siirryt toiseen palveluun).

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät

Työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on perehtyä oma-aloitteisesti oman työpaikkansa työympäristöön ja työyhteisöön liittyviin työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin. Valtuutetun tulee myös perehtyä työsuojelusäännöksiin.

Työsuojelunvaltuutetun tulee kannustaa edustamiansa työntekijöitä kinnittämään huomiota työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen ja tekemään ehdotuksia turvallisuuden kehittämiseksi.

Työsuojeluvaltuutetun tärkeä tehtävä on välittää työntekijätason tietoa työturvallisuus- ja työterveysasioista käsiteltäväksi yhteistoiminnassa työnantajan kanssa. Työsuojeluvaltuutettu on itseoikeutettu työsuojelutoimikunnan jäsen, kun työpaikalla sellainen on.

Työsuojeluvaltuutella ei ole oikeudellista vastuuta työsuojelusta valtuutetun asemassaan.

Työsuojeluvaltuutetun oikeudet

Tehtäviensä hoitamista varten työsuojeluvaltuutetulla on oikeus:

Työsuojeluvaltuutetulla on henkilöstön edustajana työsopimuslain perusteella korostettu irtisanomissuoja.

Ajankäyttö työsuojeluvaltuutetun tehtävään

Työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamista varten tarvittavaa aikaa määrättäessä otetaan huomioon valtuutetun edustamien työntekijöiden lukumäärä, työpaikan alueellinen laajuus sekä työn luonne.

Laissa on säädetty yli kymmenen hengen työpaikan työsuojeluvaltuutetun vähimmäisajaksi neljä tuntia neljän perättäisen kalenteriviikon ajanjaksona. Työmarkkinajärjestöt ovat lisäksi sopineet valtuutettujen ajankäytöstä omissa toimialakohtaisissa sopimuksissaan.

Työsuojelun varavaltuutettu

Varavaltuutettu hoitaa työsuojeluvaltuutetun tehtäviä silloin, kun työsuojeluvaltuutettu on estynyt. Valtuutetun este voi olla pysyvä tai tilapäinen.

Pysyvän esteen sattuessa varavaltuutettu tulee työsuojeluvaltuutetun sijalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Pysyvä este voi olla työsuojeluvaltuutetun työsuhteen päättyminen tai ero valtuutetun tehtävästä kesken toimikauden. Työsuojeluvaltuutetun tilalle tulleella varavaltuutetulla on työsuojeluvaltuutetun asema.

Tilapäinen este

Tilapäisen esteen aikana varavaltuutettu hoitaa vain sellaiset välittömät työsuojeluvaltuutetun tehtävät, joita ei voi siirtää odottamaan työsuojeluvaltuutetun esteen päättymistä. Välttämätön tehtävä voi olla esimerkiksi työsuojelutarkastukseen osallistuminen tai tapaturman tutkinta. Kun varavaltuutettu hoitaa tilapäisesti valtuutetun tehtäviä, hänellä on oikeus kyseisten tehtävien edellyttämään tiedon saantiin ja ajankäyttöön.

Työsuojelun yhteistoimintakausi

Työpaikan työsuojelun yhteistoimintakausi määräytyy kalenterivuosittain. Toimikausi on kaksi kalenterivuotta ellei alakohtaisissa sopimuksissa tai paikallisesti työpaikan työsuojelutoimikunnassa ole sovittu pidemmästä toimikaudesta. Toimikausi voi kuitenkin olla enintään neljä kalenterivuotta.

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöiden toimikausi on työsuojelun yhteistoimintakauden mittainen. Poikkeuksena työnantajan edustajana työsuojelupäällikkö, hänet nimetään tehtäväänsä toistaiseksi.

Työsuojeluvaalit

Työsuojeluvaaleissa työntekijät valitsevat edustajikseen työpaikoille työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua. Isommilla työpaikoilla, valitaan lisäksi tarvittaessa työsuojelutoimikunnan lisäjäsenet. Jos työpaikalla on sovittu työsuojeluasiamiesten valinnasta, valitaan nämäkin samassa yhteydessä.