Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Vaikka työnantajalla on päävastuu työturvallisuudesta, myös jokaisella työntekijällä on velvollisuus huolehtia mahdollisuuksien mukaan omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Jokaisella on velvollisuus tehdä työnsä turvallisesti, varovaisuutta ja huolellisuutta noudattaen ja ilmoittaa työpaikalla havaisemistaan vaara- ja haittatekijöistä työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle.

Noudata työssäsi työtapaturmien ja vaaratilanteiden välttämiseksi annettuja ohjeita:

Siisteys ja järjestys

Laiminlyönnit työympäristön siisteydessä ja järjestyksessä ovat yleisiä työpaikkatapaturmien aiheuttajia. Turvallinen liikkuminen työpaikalla edellyttää, ettei kulkuväylillä ole liikkumista vaarantavia tavaroita tai liukastumisvaaraa aiheuttavia aineita. Siistit, asianmukaisesti valaistut ja ilmastoidut työtilat parantavat työn laatua ja työviihtyvyyttä.

Ohjeita järjestyksen ja siisteyden ylläpitoon työpaikalla:

 • Siisteys ja järjestys on jokaisen vastuulla.
 • Tarpeettomat tavarat ja roskat viedään pois.
 • Tarvittaville tavaroille järjestetään riittävästi tilaa.
 • Työkaluille ja tarvikkeille nimetään määrätyt paikat.
 • Siivousvälineet pidetään helposti saatavilla.
 • Roska-astioita hankitaan riittävästi, ja ne tyhjennetään säännöllisesti.
 • Uloskäynnit ja pelastustiet pidetään vapaina.
 • Siisteys ja järjestys tarkistetaan säännöllisesti, ja mikäli ongelmat toistuvat, mietitään ratkaisukeinoja.

Sisäinen liikenne

Työpaikan sisäisellä liikenteellä tarkoitetaan liikennettä työpaikan alueella, esimerkiksi pihalla, parkkialueilla varastoissa ja sisätiloissa tapahtuvaa liikennettä.

Ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn sekä tavaroiden kuljetuksen työpaikan alueella tulee sujua turvallisesti ja sille tulee olla riittävästi tilaa. Vaaraa ei saa aiheutua omille työntekijöille, ulkopuolisille eikä työpaikalla asioiville. Liikennejärjestelyistä ja puutteiden korjaamisesta vastaa työnantaja.

Mitä enemmän työpaikalla on sisäistä liikennettä, erilaisia kulkuvälineitä, koneita ja laitteita sekä kuljetettavaa tavaraa, sitä tärkeämpää on kiinnittää huomiota liikennejärjestelyjen toimivuuteen ja turvallisuuteen.

Työpaikan liikenteen järjestämistä varten on tarvittaessa laadittava liikenneohjeet. Sisäisessä liikenteessä tulee käyttää yleisiä liikennesääntöjä sekaannusten välttämiseksi.

Liikennejärjestelyillä tulee mahdollisuuksien mukaan erottaa omat väylät kevyelle liikenteelle ja ajoneuvoliikenteelle. Jos erillisiä väyliä ei voida rakentaa, parannetaan turvallisuutta ajoratamerkinnöillä, kaiteilla tai korotetuilla jalkakäytävillä.

Tavaran kuljetus, käsittely ja varastointi on suunniteltava ja järjestettävä siten, etteivät nosto- ja siirtolaitteet tai taakan putoaminen tai heilahtelu aiheuta työntekijöille vaaratilanteita.

Huomioitavia asioita sisäisen liikenteen suunnitteluun ja liikkumiseen:

Trukkeihin liittyy useita vaaratekijöitä, kuten vaihtelevat hallintalaitteet eri konetyypeissä, poikkeava ajosuunta, huono näkyvyys, korkealla sijaitseva kuorma ja vakavuus.

Trukin käyttöön liittyviä vaarakohtia ovat risteykset, ahtaat kulkuväylät, portit ja oviaukot sekä huonosti havaittavat katvealueet, joita syntyy yleensä ovialueiden ja rakennusten kulmien läheisyyteen sekä nurkkiin.

Trukin ja muun liikkuvan työkoneen käyttö edellyttää, että työntekijä on saanut kyseiseen tehtävään riittävän opastuksen ja että hänellä on työnantajan antama kirjallinen lupa kyseisen työvälineen käyttöön  Työnantajan tulee varmistua ennen luvan myöntämistä, että työntekijä osaa ajaa käytettäviä konetyyppejä.

Animaatiossa esitetään kolme työpaikkojen sisäisessä liikenteessä Suomessa sattunutta kuolemaan johtanutta työtapaturmaa.

Animaatiossa esitetään myös tutkintaryhmän käsitys tapaturmiin johtaneiden tapahtumien kulusta ja annetaan suositukset vastaavien tapaturmien torjumiseen.

Putoamissuojaus

Putoaminen on keskeinen vaaratekijä työskenneltäessä korkealla, telineillä, työtasoilla tai tikkailla ja liikuttaessa lähellä kuiluja, aukkoja ja reunoja.  Putoamisen estäminen varmistetaan hyvällä ennakkosuunnittelulla ja hankkimalla turvalliset työtasot ja asianmukaiset suojarakenteet ja turvalaitteet.

Kaikissa sellaisissa paikoissa, joissa liikutaan säännöllisesti tai toistuvasti, pitää olla kulkutie ja portaat, niin ettei työntekijöiden tarvitse kiivetä koneiden päälle tai muuallekaan rakenteita pitkin. Tämä koskee niin häiriöiden poistamista ja laitteiden puhdistamista kuin säännöllisiä huoltotoimenpiteitä ja vastaavia.

Kulkutiet varustetaan suojakaiteilla, joihin kuuluvat käsijohde, välijohde ja tarvittaessa jalkalista. Suojakaiteen sopiva korkeus on noin yksi metri. Kuilut ja aukot suojataan tukevilla kansilla.

Tikkaat

Tikkailla työskentelyssä on suuri tapaturmariski, ja niiden turvalliseen käyttöön tulee kiinnittää erityistä huomiota.

A-tikkaita saa käyttää työtelineiden asemesta työalustana vain silloin, kun työ on lyhytkestoinen tai kun jostain muusta syystä olisi kohtuutonta vaatia työtelinettä. 

A-tikkaita käytettäessä on otettava riskienarvioinnissa huomioon mahdollisuus korvata tikkaat vähäisemmän riskin sisältävällä ratkaisulla, sekä erilaiset alakohtaiset määräykset vakaudesta ja korkeudesta. A-tikkaat soveltuvat käyttöön vain silloin kun alusta on painumaton ja tasainen, etteivät tikkaat kaadu. A-tikkailta ei saa tehdä sellaisia töitä, joissa joudutaan kurkottelemaan tai käyttämään huomattavaa voimaa, koska tikkaiden kaatumisvaara kasvaa oleellisesti.

Telineet

Ennen työtelineen tai siirrettävän telineen valintaa on aina selvitettävä mahdollisuus kiinteän työtason käyttöön. 

Telineelle tulee laatia pystytys-, käyttö- ja purkamissuunnitelma, jossa otetaan huomioon rakenteelliset vaatimukset ja tehtävän työn edellytykset. Teline pystytetään ja puretaan aina suunnitelman mukaan. Telineen saa pystyttää, purkaa tai muuttaa vain henkilö, jolle on annettu erityisopastus ja ohjeet näiden telinetöiden turvallisesta suorittamisesta. Pystytyksen ja purkamisen aikana on huolehdittava putoamissuojauksesta.

Ennen käyttöä varmista telineiden turvallisuus:

Telineiden työtasot on varustettava suojakaiteilla silloin, kun työtason korkeus on yli kaksi metriä. Suojakaiteen pitää olla vähintään metrin korkuinen, ja siinä on oltava välijohde ja jalkalista.

Telineiden turvalliseen käyttöön, pystytykseen ja purkamiseen liittyviä tarkempia määräyksiä on annettu valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta.

Videolla kerrotaan asioista, joihin telineiden tilaajan, käyttäjän ja asentajan on tärkeää kiinnittää huomiota. Telineiden tulisi aina sopia mahdollisimman hyvin niiltä tehtävään työhön. Näin varmistetaan, että niiden käyttö on turvallista.

Nostotyöt

Nostot on aina suunniteltava huolellisesti. Erikoisnostot, kuten raskaat nostot, suurten kappaleiden nostot ja yhteisnostot, edellyttävät nostotyösuunnitelmaa. 

Nostoissa saa käyttää vain hyväksyttyjä, tarkastettuja ja ehjiä nostolaitteita ja apuvälineitä.  Ennen nostoa on varmistettava nostolaitteiden ja apuvälineiden suurin sallittu kuormitus, joka on merkitty laitteeseen.

Nostureita saavat käyttää vain erikseen koulutetut ja nimetyt henkilöt.  Merkinannot noston aikana nosturin käyttäjälle antaa yksi henkilö. 

Turvallisessa nostotyössä huomioitavia asioita:

Henkilönostoihin saa käyttää pääasiallisesti ainoastaan henkilönostoihin suunniteltuja, valmistettuja, hyväksyttyjä ja tarkastettuja nostolaitteita ja apuvälineitä.

Henkilönsuojaimet

Jos tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei työssä voida välttää tai riittävästi rajoittaa teknisillä työolosuhteisiin kohdistetuilla suojelutoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, työnantajan on hankittava työssä esiintyvien vaarojen arvioinnin perusteella työntekijän käyttöön henkilönsuojaimet.

Hallintakeinojen tärkeysjärjestys

 1. Poista vaaralliset tekijät
 2. Korvaa ne turvallisemmilla
 3. Tekniset ratkaisut
 4. Toiminnalliset ja organisatoriset ratkaisut
 5. Henkilönsuojaimet.

Arviointiin kuuluu myös henkilönsuojaimilta vaadittavien suojausominaisuuksien määrittely. Lisäksi on otettava huomioon ne vaarat tai haitat, joita itse suojaimesta saattaa aiheutua.

Henkilösuojaimet pääryhmittäin ovat: suojakypärät, kuulonsuojaimet, silmien- ja kasvojensuojaimet, hengityksensuojaimet, jalkojensuojaimet,  käsiensuojaimet, putoamissuojaimet ja suojavaatteet.

Suojaimia valittaessa huomioitavat asiat

 • Mikä on jäännösriski, jonka ehkäisemiksi suojain hankitaan?
 • Millaiset suojausominaisuudet suojaimessa pitää olla vaaran ehkäisemiseksi?
 • Mitkä ovat suojaimen käyttämisestä aiheutuvat vaarat tai haitat sekä yhteiskäytön riskit?
 • Millaiset ovat työntekijöiden yksilölliset ominaisuudet ja tarpeet henkilönsuojaimelle?

Käyttäjien osallistuminen suojainten valintaan on tärkeää, jotta käyttömukavuus tulee otettua huomioon. Lisäksi työntekijöiden yksilölliset ominaisuudet saattavat asettaa vaatimuksia suojainten valinnalle.

Suojainten käytön opastuksella huolehditaan siitä, että suojaimet puetaan oikein, niitä käytetään koko ajan, kun työskennellään epäpuhtauksia sisältävässä työympäristössä ja käyttäjät huolehtivat suojainten asianmukaisesta huollosta ja kunnospidosta.

Käyttäjän tulee tiedostaa riskit, joita suojaimen käytöllä pyritään hallitsemaan. Tarvitaan perehdytystä, koulutusta, motivointia ja käyttöohjeet opastuksen lisäksi.

Suojaimen pukemisen lisäksi suojaimen riisuminen oikein on yhtä tärkeää altistumisen ehkäisemiseksi ja kontaminaatioiden välttämiseksi.

Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijän käyttöön erikseen säädetyt vaatimukset täyttävät ja tarkoituksenmukaiset henkilönsuojaimet. Työnantaja vastaa suojaimen kustannuksista, kun suojaimen käyttöä edellytetään työnantajan tekemän riskinarvioinnin perusteella tai suojaimen käyttämistä edellytetään toimialaa koskevissa säädöksissä.