Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Tunnetko työpaikkasi päihdeohjelman?

Blogi
Työelämässä kohtaamme monia vaikeita asioita, jotka vaativat meiltä tietoa ja eettistä pohdintaa. Päihdeongelmat työelämässä ovat hyvänä esimerkkinä tällaisesta. Alkoholin haittavaikutukset työpaikoilla ovat merkittäviä. On arvioitu, että 6 – 12 prosenttia suomalaisista aikuisista lukeutuu alkoholin korkean riskin käyttäjiin. Tämä tarkoittaa naisilla 16 annosta ja miehillä 24 annosta viikossa. Kohonneen riskin käyttäjillä annokset ovat naisilla 7 ja miehillä 14. Alkoholin riskikäyttäjistä koituvat noin 500 miljoonan kustannukset työelämässä vuositasolla. 

Tiedetään, että työ suojaa päihdeongelmilta, mutta ei poista. Tärkeää onkin, että ennalta ehkäisevä työ tehdään huolella. Ennaltaehkäisevään työhön kuuluu päihdeohjelman rakentaminen. Työpaikan päihdeohjelma on asiakirja, josta pitäisi löytyä ratkaisuja sekä ennaltaehkäisevään työhön että ongelmatilanteiden ratkaisuun. Päihdeohjelmassa kuvataan tavoitteet, miten saavutetaan päihdehaitaton työpaikka. Sieltä löytyvät menettelytavat, sisällöt, toimenpiteet ja tehtäväjaot työpaikan ehkäisevää päihdetyötä ja hoitoonohjausta varten. Se on työyhteisön yhteinen sopimus, johon kaikki osapuolet ovat sitoutuneita. Sen avulla tiedämme, miten toimia, kun huoli herää omasta tai työkaverin päihteiden käytöstä. Ei tarvitse pohtia, voinko puuttua, pitääkö puuttua, miten puutun, mihin se johtaa. 

Päihdeohjelma laaditaan aina yhteistyössä organisaation johdon, henkilöstöhallinnon, työsuojelun ja työterveyshuollon kanssa. Se on aina organisaationsa näköinen. Sen avulla saadaan ennalta ehkäistyä työpaikan päihdehaittoja sekä lisättyä työturvallisuutta ja työhyvinvointia. 

Työpaikoilla tunnistetaan ongelmat varhaisessa vaiheessa päihdeohjelman avulla ja se antaa rohkeutta ottaa asia puheeksi. Kokemusten mukaan päihteiden käytön puheeksi otto työyhteisössä saattaa viivästyä jopa 6-7 vuotta. Siinä ajassa tilanne saattaa muuttua huomattavasti pahemmaksi. Kohonneen riskin käyttäjästä on saattanut tulla korkean riskin käyttäjä. 

Tiedämme, että puheeksi ottaminen on vaikeaa. Mitä selkeämmin päihdeohjelmassa on kuvattu tavoitteet ja menettelytavat, sen paremmin se ohjaa käytäntöä ja helpottaa asiaan puuttumista. Päihdeohjelman säännöllinen arviointi ja sen pohjalta käyty keskustelu työyhteisössä parantaa avointa keskustelukulttuuria. Puheeksi ottaminen on välittämistä. 

Työturvallisuuskeskuksen päihdeasiantuntijatyöryhmä järjestää aiheesta Päihdehaittojen uudet haasteet ja ratkaisut -webinaarin 17.5.2022, jossa käsitellään päihteiden esiintyvyyttä työelämässä ja esitellään ongelman ratkaisemiseksi erilaisia työkaluja.

Päihdeasiantuntijatyöryhmä on tehnyt myös Työpaikan päihdeohjelman rakentaminen -oppaan. Näitä kannattaa hyödyntää, jotta työelämä olisi turvallinen. 

Kirjoittaja Kaija Ojanperä on Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija, vastuualueinaan sosiaali- ja terveysalat, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomiaverkosto Sotergo ja työelämän päihdeasiantuntijat -ryhmä.