Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

För att stärka den psykiska hälsan på arbetsplatserna krävs vardagliga metoder. Dessa måste implementeras varje dag. Även åtgärder som vidtas enbart en gång har betydelse, men de får inte vara den enda metoden för att stödja psykiskt välbefinnande.  Fokus ska inte sättas på individen utan på arbetsgemenskapen och från att vårda sjukdomar borde man komma till framförhållning. 

Målet med denna handbok är att öka kunskapen om psykisk hälsa samt utveckla diskussionskulturen kring psykisk hälsa och förbättra bemötandet.  Att stödja sinnet kräver att cheferna och arbetsgemenskapen har kompetens och mod att behandla frågan. Centrala aspekter är framförhållning, klargörande av basuppgiften, dvs. ordning på arbetsarrangemangen, samarbete och verksamhetens kontinuitet.

Den här handboken innehåller en mängd tips på fungerande praktiska exempel från arbetsplatser inom den offentliga sektorn – målet är att fokusera på grundläggande aspekter med hjälp av exempel.

Proaktivt stöd och utveckling av välbefinnandet har större effekt än att reagera efter att problemen redan har uppstått.

Proaktiv, observerande verksamhet på arbetsplatserna främjas av:

 • ledarskapets engagemang och inställning
 • tillräckliga ekonomiska resurser och personal för utveckling av verksamheten
 • identifiering och förstärkande av resurserna
 • verksamhetens strategiska karaktär, varpå verksamheten även blir målmedveten, uppföljbar och kontinuerlig
 • tillräcklig observation av behov som uppstår i vardagen och utveckling av verksamheten utgående från behoven
 • kartläggning av och förståelse för nuvarande och potentiella risker.

Om arbetsplatsens verksamhetsmodeller och det dagliga arbetet flyter, minskar arbetets belastning och det psykiska välbefinnandet stöds redan innan utmaningarna har en möjlighet att uppstå.

Fäst uppmärksamhet vid dessa:

 • klargörande av uppgifter, arbetsbeskrivning och mål
 • ordning på arbetsförhållanden och arbetsmiljön
 • förtydligande av helhetsbilden: tydliga roller och ansvar både vad gäller arbetsuppgifter och stöd av psykiskt välbefinnande, arbetsmiljöledning och personalledning
 • bekanta verksamhetsmodeller: även bra modeller omvandlas inte till praktisk verksamhet om man inte är bekant med dem på en tillräckligt hög nivå
 • möjliggör tillräckliga praktiska verktyg och stödformer med låg tröskel för hela arbetsgemenskapen.

Stöd av psykiskt välbefinnande förutsätter samarbete mellan många aktörer. För framgångens skull är det särskilt viktigt att engagera cheferna, stärka kompetensen och få personalen att delta i beslut som berör det egna arbetet och arbetsgemenskapens verksamhet.

Samarbetet syns på arbetsplatserna bland annat på följande sätt:

 • möjligheterna att påverka och delta i beslutsfattandet som gäller det egna arbetet stödjer onekligen välbefinnandet och främjar den gemensamma verksamheten
 • främjar uppkomsten och spridningen av god praxis
 • främjar en öppen diskussionskultur
 • hjälper till att lyfta fram vardagliga behov och utmaningar
 • sänker tröskeln för att lyfta fram frågor
 • ökar medvetenheten om frågor kring psykisk hälsa och hjälper till att hitta en gemensam riktning för verksamheten.

Verksamhet som sker i vardagen och framför allt verksamhetens kontinuitet främjar effektivt stöd av psykiskt välbefinnande på arbetsplatserna.

Vad gäller verksamhetens kontinuitet är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid regelbunden uppföljning och bedömning av stödåtgärder och deras effekter:

 • förverkligandet av strategiska mål
 • uppföljning och mätning av stödtjänsternas effektivitet, användningsgrad och sjukledigheter
 • engagerande av cheferna och till exempel arbetarskyddsfullmäktige och företagshälsovården i uppföljningen

Praktiska exempel från arbetsplatser inom den offentliga sektorn


Julkaisija:
Arbetarskyddscentralen, branschgruppen för kommuner och välfärdsområden
Julkaisuvuosi:
2023
Toimialat:
Kaikille aloille yhteiset aiheet Kunnat ja hyvinvointialueet
Aiheet:
mielenterveys työhyvinvointi työkyky työyhteisö
Julkaisumuodot:
Digijulkaisu
Kielet:
ruotsi

Liittyvät julkaisut