Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työnantajan työturvallisuusvelvollisuudet ovat vuokratyössä sekä varsinaisen työnantajan (henkilöstöyritys) että käyttäjäyrityksen vastuulla. Vuokratyössä työsuojeluvastuu on siten jaettu henkilöstöyrityksen ja käyttäjäyrityksen välillä.

Vuokratyön erityispiirteet

Henkilöstöalan yritys on vuokratyöntekijän työnantaja. Se siirtää työntekijän toisen yrityksen (käyttäjäyritys) käyttöön. Siirtäminen edellyttää aina työntekijän suostumusta. Käyttäjäyritykselle siirtyy työnjohto ja valvonta. Keskeiset erityispiirteet vuokratyössä liittyvät työnantajan, työntekijän sekä käyttäjäyrityksen väliseen suhteeseen ja siitä johtuviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Vuokratyössä asiakastoimeksiantojen kestot vaihtelevat. Lyhytkestoisissa toimeksiannoissa tämä saattaa tarkoittaa käyttäjäyrityksessä vuokratyöntekijöiden vaihtuvuutta ja vuokratyöntekijän näkökulmasta puolestaan työskentelypaikkojen vaihtumista usein. Tiedonkulkuun on syytä kiinnittää erityistä huomiota, koska vuokratyössä on aina kolme osapuolta.

Työsuojelu vuokratyössä

Vuokratyössä puhutaan henkilöstöyrityksen ja käyttäjäyrityksen jaetusta työsuojeluvastuusta. Molemmat ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että työtä tehdään turvallisesti ja ettei työ aiheuta vaaraa työntekijöiden terveydelle.

Toimeksiannon ajan käyttäjäyrityksellä on päävastuu työturvallisuudesta, koska se johtaa ja valvoo työtä sekä järjestää työpaikan turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät olosuhteet. Henkilöstöyritys on vuokratyöntekijän työnantaja, joka vastaa omalta osaltaan työturvallisuuslain työnantajaa koskevien säännösten noudattamisesta.

Vuokratyöntekijän tulee noudattaa sekä henkilöstöyrityksen että käyttäjäyrityksen antamia työturvallisuuteen liittyviä ohjeita ja määräyksiä.

Henkilöstöyrityksellä on yleisvastuu työturvallisuusasioiden hoitamisessa. Sen perusteella henkilöstöyrityksen on selvitettävä, että käyttäjäyritys kykenee täyttämään työturvallisuuteen liittyvät velvollisuudet ja että työ käyttäjäyrityksen tiloissa ja laitteilla voidaan suorittaa asianmukaisesti ja turvallisesti.

Henkilöstöyrityksen muistilista

 • Järjestä työntekijälle vähintään lakisääteinen työterveyshuolto.
 • Selvitä, että työn vastaanottava käyttäjäyritys kykenee täyttämään sille kuuluvat velvollisuudet ja että työ muutenkin voidaan suorittaa asianmukaisesti ja turvallisesti.
 • Sovi käyttäjäyrityksen kanssa vaaratilanteiden ilmoituskäytäntöjen perehdytyksestä.
 • Ilmoita  työntekijälle työn ammattitaitovaatimuksista sekä työn luonteesta ja sisällöstä.
 • Varmista työntekijän riittävä ammattitaito, kokemus ja soveltuvuus kyseiseen työhön.
 • Huolehdi yleisestä perehdyttämisestä ja työsuojeluopastuksesta.
 • Kerro työntekijälle, miten tapaturmatilanteissa toimitaan ja kenelle ilmoitetaan sairastumisesta.
 • Kerro työntekijälle, miten toimitaan epäasiallisen kohtelun, häirinnän tai haitallisen työkuormituksen ilmetessä.
 • Kerro työntekijälle keskeisimmät työsuojelun yhteistoimintahenkilöt, erityisesti työsuojeluvaltuutettu ja hänen yhteystietonsa.
 • Huolehdi, että työaikalain säännöksiä, kuten työajan enimmäismääriä, noudatetaan vuokratyöntekijän työsuhteessa.
 • Huolehdi työaikakirjanpidosta.

Käyttäjäyrityksen katsotaan olevan päävastuussa työturvallisuudesta vuokratyössä, koska se johtaa ja valvoo työtä ja työpaikan olosuhteet ovat tosiasiassa sen määräysvallassa. Käyttäjäyrityksen tulee toimia yhteistyössä henkilöstöyrityksen kanssa ja antaa sille tarvittavat tiedot.

Käyttäjäyrityksen muistilista

 • Huolehdi, että työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa sekä työpaikkaselvityksessä on huomioitu vuokratyönä tehtävä työ ja siihen liittyvät työolosuhteet.
 • Luovuta henkilöstöyritykselle riittävän kattavat tiedot selvitetyistä ja arvioiduista haitoista ja vaaroista sekä niiden terveydellisestä merkityksestä. Tiedot löytyvät työpaikkaselvityksestä ja työn vaarojen arvioinnista.
 • Ilmoita henkilöstöyritykselle ennen vuokratyön aloittamista työn edellyttämät ammattitaitovaatimukset ja työn erityispiirteet.
 • Sovi henkilöstöyrityksen kanssa vaaratilanteiden ilmoituskäytäntöjen perehdytyksestä.
 • Ilmoita vuokratyön aloittamisesta työpaikan työterveyshuollolle ja työsuojeluvaltuutetulle.
 • Tarkista, että vuokratyöntekijä vastaa osaamiseltaan ja henkilönsuojaimiltaan osapuolten välisen sopimuksen ja tehtävän mukaisia vaatimuksia.
 • Huolehdi perehdyttämisestä.
 • Ohjeista ja opasta oikeat ja turvalliset työtavat.
 • Huolehdi työpaikan ja työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä, ml. koneiden ja työvälineiden turvallinen käyttö.
 • Valvo työskentelyn turvallisuutta sekä suojavälineiden ja henkilönsuojainten käyttöä.
 • Noudata työaikalakia ja mahdollisen työehtosopimuksen työaikamääräyksiä.
 • Huolehdi ergonomiasta, työn kuormitustekijöiden hallinnasta, asianmukaisista henkilöstötiloista ja siitä, ettei työssä esiinny häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua.
 • Kerro, kuka on työpaikan työsuojelupäällikkö ja ketkä ovat työsuojeluvaltuutetut.

Vuokratyöntekijän tulee noudattaa sekä varsinaisen työnantajansa (eli henkilöstöyrityksen) että käyttäjäyrityksen antamia työturvallisuuteen liittyviä ohjeita ja määräyksiä. Hänen tulee muutoinkin noudattaa kaikille työntekijöille kuuluvia velvollisuuksia työssä.

Vuokratyöntekijän muistilista

 • Noudata henkilöstöyrityksen ja käyttäjäyrityksen työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä.
 • Ota huomioon oma ja muiden työntekijöiden turvallisuus työssä.
 • Käytä työnantajan antamia henkilönsuojaimia ja muita varusteita.
 • Ilmoita havaitsemastasi viasta, puutteesta tai epäasiallisesta kohtelusta ensisijaisesti käyttäjäyrityksen työnjohdolle.
 • Huolehdi työajanseurannasta omalta osaltasi.

Ladattavat lomakkeet

Työturvallisuuskeskuksen koulutukset

Koulutuksissamme korostuvat käytännönläheisyys, vahva työsuojeluosaaminen sekä monipuolinen eri alojen tuntemus. Koulutuksia järjestetään lähi-, monimuoto- ja verkko-opetuksena.

Ota yhteyttä!