Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Milloin työpaikka on yhteinen työpaikka?

Yhteisellä työpaikalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla yksi työnantaja käyttää pääasiallista määräysvaltaa ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja.

Yhteisellä työpaikalla tuotantoprosessin aikana eri työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien työ vaikuttaa toisten työntekijöiden turvallisuuteen tai terveyteen. Työturvallisuuden hallinta ja toimintojen yhteensovittaminen on normaalia vaativampaa.

Vastuut ja velvoitteet yhteisellä työpaikalla

Yhteisellä työpaikalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan (tuottaja) ja muiden työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien on keskinäisellä yhteistoiminnalla ja tiedottamisella huolehdittava siitä, että heidän toimintansa ei vaaranna työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä.

Tuottajan on varmistettava, että yhteisellä työpaikalla työskentelevät työntekijät ovat saaneet riittävät tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista vaara- ja haittatekijöistä sekä työpaikan turvallisuusohjeista. Lisäksi heille on tiedotettava palontorjuntaan, ensiapuun ja evakuointiin liittyvistä toimenpiteistä ja vastuuhenkilöistä.

Myös muiden työnantajien ja työnsuorittajien on tiedotettava niistä haitta- ja vaaratekijöistä, joita heidän työnsä voi aiheuttaa yhteisellä työpaikalla. (Työturvallisuuslaki 738/2002, 49 § ja 50 §.)

Yhteisen työpaikan pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan vastuulla on

Hyviä käytäntöjä tuotannon turvallisuuteen

Tuottaja tekee karkean riskinarvioinnin eri toteuttamisvaihtoehtojen turvallisuusriskeistä. Tämä on tärkeää  erityisesti poikkeuksellisen vaativissa tuotantoprojekteissa. Tuottaja valitsee myös tuotantoprojektiin turvallisuuskoordinaattorin, joka toimii turvallisuuden asiantuntijana. Tarvittaessa kannattaa konsultoida soveltuvaa viranomaista tuotantoa suunniteltaessa ja sen aikana.

Suunnittelussa noudatetaan ns. jatkuvan suunnittelun periaatetta, jolloin suunnittelu tarkentuu työn etenemisen mukaan. Päätuottaja saa suunnittelua varten tarvitsemansa tiedot eri toimijoilta. Turvallisuuden kannalta keskeistä on, että hankkeeseen syntyy heti alusta alkaen turvallisia työtapoja korostava ilmapiiri.

Dynaaminen riskien arvionti

Työntekijät tarvitsevat perehdytystä ns. dynaamiseen riskien arviointiin. Tällä tarkoitetaan jokaisen aktiivisuutta työympäristönsä tarkkailussa, riskien arviointia ja tämän perusteella henkilökohtaisten ratkaisujen tekemistä.

Henkilöstön edustus

Työsuojeluvaltuutettu tai mikäli työsuojeluvaltuutettua ei ole, henkilöstö voi valita keskuudestaan tuotantokohtaisen työsuojeluvaltuutetun tai luottamusvaltuutetun, joka

Vapaaehtoistyö ja talkootyö

Elokuva- ja tv-tuotannossa käytetään vapaaehtoistyöntekijöitä, talkootyöntekijöitä ja työsuhteessa olevia avustajina. Vapaaehtoistyöstä on säädetty työturvallisuuslain (738/2002) 55 §:ssä. Se koskee tilanteita, joissa henkilöt suorittavat työtä työpaikalla olematta työsuhteessa ja saamatta siitä vastiketta. Vapaaehtoistyöhön sovelletaan työturvallisuuslakia vain rajoitetusti.

Työnantajan on kuitenkin huolehdittava siitä, että vapaaehtoistyöntekijän turvallisuudelle tai terveydelle ei aiheudu haittaa tai vaaraa.

Sopimuskäytäntö

Vapaaehtoistyössä työntekijä ei ole tehnyt työnantajan kanssa työ- tai toimeksiantosopimusta, eikä ole virka- tai muussa palvelussuhteessa työnantajaan. Vapaaehtoistyöstä on oltava sopimus työnantajan ja vapaaehtoistyöntekijän kesken.

Sopimus velvoittaa kumpaakin osapuolta huolehtimaan velvoitteistaan. Sopimuksen tulee olla henkilökohtainen ja se voidaan tehdä kirjallisesti tai suullisesti. Muussa tapauksessa vapaaehtoistyöntekijän työ jää työturvallisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle.

Työnantajan ja työntekijän velvollisuudet vapaaehtoistyössä

Työnantajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että vapaaehtoistyöntekijän turvallisuudelle ja terveydelle ei aiheudu haittaa tai vaaraa. Työolosuhteiden sekä käytettävien koneiden ja laitteiden tulee täyttää työturvallisuussäädösten vaatimukset. Työnantajan on myös annettava tietoja työpaikan vaara- ja haittatekijöistä sekä opastusta koneiden ja laitteiden käytöstä. Lisäksi vapaaehtoistyöntekijän käyttöön on varattava tarvittavat henkilönsuojaimet ja annettava opastusta niiden käytöstä.

Vapaaehtoistyöntekijä on puolestaan velvollinen noudattamaan työpaikan turvallisuusohjeita sekä käyttämään asianmukaisia henkilönsuojaimia ja apuvälineitä.

Talkootyö

Talkootyöllä tarkoitetaan korvauksetta tehtävää työtä ja sille on ominaista tietyn työvaiheen suorittaminen. Talkootyö ei kuulu työturvallisuuslain piiriin.

Vahingon sattuessa talkootyön organisoija tai toimeksiantaja voi joutua korvausvastuuseen vahingonkorvauslain perusteella. Talkoolaiset on syytä vakuuttaa tapaturman varalta.