Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Laki nuorista työntekijöistä

Nuoren työntekijän työaika

Työn turvallisuus ja terveellisyys

Työnantajan on huolehdittava, ettei työ ole nuoren henkiselle tai fyysiselle kehitykselle vahingoksi  ja ettei se vaadi  häneltä suurempaa ponnistusta tai vastuuta kuin hänen ikänsä ja voimansa katsoen on kohtuullista.

Työnantajan on huolehdittava, että nuori työntekijä saa opetusta ja ohjausta työhönsä sekä työolojen , ikänsä ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien edellyttämää henkilökohtaista opastusta.

Nuorelle työntekijälle on suoritettava ennen työn aloittamista työnantajan kustannuksella terveystarkastus, paitsi tietyissä olosuhteissa. Tarkista olosuhteet työsuojelupiiristä.

Nuorista työntekijöistä on pidettävä luetteloa.

Tarkista tapauskohtaisesti työsuojeluviranomaiselta, mitkä työt ovat nuorilta kiellettyjä ja mitkä luokitellaan vaarallisiksi töiksi sekä menettelyt niissä tapauksissa.

16-17-vuotias saa käyttää moottorisahaa ja metsätyökonetta edellyttäen, että työstä on tehty ilmoitus työsuojelupiiriin ja että työstä ei aiheudu erityistä terveydellistä haittaa tai tapaturman vaaraa. Alle 16-vuotias ei saa käyttää em. koneita. 16-vuotias saa käyttää raivaussahaa, asia on kuitenkin syytä harkita tapauskohtaisesti.

Työssä oppiminen ja työturvallisuus

Ammatillinen peruskoulutus metsäalalla on kolmivuotinen ja pituudeltaan 120 opintoviikkoa. Metsäalan perustutkintoon sisältyy vähintään 20 opintoviikon työssäoppimisjakso, joka ei yleensä ole yhtäjaksoinen vaan jaettu kolmelle vuodelle.

Työssäoppimisella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää opetussuunnitelman mukaista käytännön opetusta. Se perustuu oppilaitoksen, työpaikan ja opiskelijan kanssa laadittuun suunnitelmaan ja sen pohjalta tehtyyn sopimukseen.

Työssäoppimisjaksolla oleva opiskelija ei pääsääntöisesti ole työsuhteessa työpaikkaan. Työpaikan työnantaja kuitenkin vastaa opiskelijan työturvallisuudesta. Opiskelijaan sovelletaan koulutuksen aikana  työturvallisuuslakia ja sen nojalla annettuja määräyksiä  kuten myös metsäalan työturvallisuussäännöksiä ja –määräyksiä mm. Valtioneuvoston asetus puunkorjuutyön työturvallisuudesta 749/2001.

Työnantaja vastaa työpaikan olosuhteista, laitteista, koneista sekä työnopastuksen ja valvonnan järjestämisestä.
Koska ammatillisessa koulutuksessa olevat henkilöt ovat usein suoraan peruskoulusta tulleita, he ovat yleensä alle 18-vuotiaita. Tällöin on  huomattava, että nuorista alle 18-vuotiaista työntekijöistä on annettu erillinen laki (Laki nuorista työntekijöistä 998/1993(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)).

Nuorilta alle 18-vuotiailta ovat kiellettyjä työt, jotka ovat nuoren henkiselle tai fyysiselle kehitykselle vahingoksi tai jotka vaativat häneltä suurempaa ponnistusta tai vastuuta kuin hänen ikänsä ja voimansa katsoen on kohtuullista.

Työssäoppijoille on varattava tarkoituksenmukaiset CE-merkityt työn edellyttämät suojaimet.

Vaikka työssäoppijat eivät ole työsuhteessa työpaikkaan, pääsääntönä on pidettävä, että heidän työssäoppimisen aikainen työaika ei ylitä työaikalain ja nuorista työntekijöistä annetun lain aikarajoja.

Työssäoppijan työajat