Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Sopimuspalokuntatoimintaan on säädetty sovellettavaksi työturvallisuuslakia (4§ Työturvallisuuslaki 738/2002). Soveltamisen alla olevat työt ovat pelastustoiminta, pelastustoiminnan harjoittelu ja pelastustoimintaan välittömästi liittyvät huoltotoimenpiteet. Muu sopimuspalokunnissa tapahtuva toiminta voidaan rinnastaa tavanomaiseen harrastustoimintaan. 

Sopimuspalokunnat muodostavat merkittävän osan pelastustoimen suorituskyvystä ja sopimuspalokuntalaisia on hälytystoiminnassa mukana noin 14 300 henkilöä. Palokuntatoiminnan harrastamisen voi aloittaa jo nuoriso-osastoissa hyvinkin varhaisella iällä. Yleisesti henkilön täytettyä 16 vuotta voi hän siirtyä hälytystoiminnan harjoitteluun ja käydä myös pelastustoiminnan peruskurssin. 

Nuorten työntekijöiden käyttöön liittyy tiettyjä erityisehtoja (9§ Laki nuorista työntekijöistä 998/1993), sekä joitakin erikseen ilman erillistä poikkeuslupaa kiellettyjä työtehtäviä. Poikkeuslupa näihin töihin on kuitenkin mahdollista saada vain ammatilliseen koulutukseen liittyvän oppimisen vuoksi. Sopimuspalokuntatoiminta ei täytä tätä ehtoa. Nuorten työntekijöiden käytöstä vaarallisiin töihin, joihin sopimuspalokuntatoiminta voidaan lukea, on tehtävä erillinen ilmoitus työsuojeluviranomaiselle (4§ Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä 475/2006). Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut näistä vaarallisista töistä ja työmenetelmistä esimerkkilistauksen. Esimerkkilistauksessa kuvataan useampia sellaisia töitä taikka työmenetelmiä, jotka ovat tavanomaisia myös sopimuspalokuntatoimissa ja pelastustoimintaan liittyvässä harjoittelussa. 

Työsuojeluviranomaiselle tehtävän ilmoituksen tulee sisältää seuraavat asiat:  

  1. työntekijäryhmän tai työntekijän yleinen valmius aiottuun työhön 
  1. vaarojen selvittäminen ja arviointi 
  1. kemiallisille, fysikaalisille ja biologisille vaaratekijöille altistumisen luonne ja kesto 
  1. työvälineiden valinta ja turvallinen käyttö 
  1. poikkeukselliset työajat ja niiden perusteet 
  1. opastuksen ja ohjauksen järjestäminen 
  1. muut työturvallisuutta varmistavat toimenpiteet. 

Työsuojeluviranomaisena toimii Aluehallintovirasto, ja nuoria työntekijöitä koskevat ilmoitukset tehdään oman toimialueen Aluehallintovirastoon. 

Olennaista kaikessa työssä ja harjoittelussa pelastustoimessa on suoritettavan työn turvallisuus ja riskien hallinnan kautta toteutettu vaarojen ennaltaehkäisy. Sopimuspalokuntatoiminnassa on hyvä työsuojeluviranomaiselle tehtävän ilmoituksen myötä tiedostaa ja tunnistaa ne erityistekijät, jotka liittyvät nuorten työntekijöiden käyttöön toiminnassa. Ennakointi parantaa myös yleistä toiminnan turvallisuutta ja laatua.