Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Monimuotoisuuden määritteitä ovat ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen, muu henkilöön liittyvä syy. Nämä ovat myös lakien määrittelemiä syrjintäperusteita, joiden vuoksi ihmisiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan työntekijänä tai asiakkaana. Työyhteisössä monimuotoisuuden ulottuvuuksia ovat myös työntekijöiden toisistaan poikkeava koulutus, kokemus, taidot, työnteon tapa, persoonallisuus ja arvot. 

Monikulttuurisen hoitotyön osaaminen on tärkeää, koska suomalainen terveydenhuollon henkilöstö kohtaa päivittäisessä työssään yhä enemmän eri kulttuurista tulevia potilaita, asiakkaita ja kollegoita. Erilaisten kulttuurien, kulttuurillisten tapojen, tottumuksien ja toimintatapojen tunteminen auttaa kohtaamaan niin työkaverin kuin asiakkaan ennakkoluulottomasti, avoimesti ja arvostavasti.

Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä ja ottamaan huomioon myös yksilölliset tekijät. Vaarojen tunnistamisessa ja riskien arvioinnissa on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön ja työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin, esimerkiksi puutteelliseen kielitaitoon, liittyvät seikat. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa antamaan työntekijöille riittävän opastuksen työhön, työtehtäviin ja työoloihin sekä varmistamaan, että työntekijä on ymmärtänyt opastuksen. On erittäin tärkeää, että työturvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvät aineistot ovat myös suomea tai ruotsia puutteellisesti puhuvien ymmärrettävissä. Näin vältytään väärinkäsityksien ja tiedon puutteen aiheuttamilta vaaratilanteilta. Työsuojelun toimintaohjelmaan voidaan sisällyttää myös yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvät asiat.

Työsuojelun yhteistoiminnan tavoitteena on edistää yhteistyötä työnantajan ja työntekijöiden välillä työn terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Työsuojelu on yhteistyötä ja koskee kaikkia työpaikalla työskenteleviä. Jokaisen on tunnettava oman työnsä ja työympäristönsä vaarat ja tiedettävä, miten niiltä suojaudutaan. Jokainen on velvollinen noudattamaan työpaikalla laadittuja turvallisuusohjeita, ottamaan huomioon vaaratekijät ja ilmoittamaan työympäristössään havaitsemistaan puutteista esihenkilölleen tai työsuojeluvaltuutetulle.

Esihenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että kaikilla työyhteisön jäsenillä on tietoa työsuojelusta ja saatavilla olevista työterveyshuollon palveluista. Työnantajan on varmistettava, että työterveyshuollossa on osaamista kohdata henkilöstön monimuotoisuus.