Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. On otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön sekä työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Lisäksi työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta.

Työnantajan vastuuta työpaikalla kantavat esihenkilöt heille määritettyjen tehtävien mukaisesti. Tehtävät on määriteltävä riittävän tarkasti huomioon ottaen työnantajan toimiala, työn tai toiminnan luonne ja työpaikan koko. Työnantajan on huolehdittava siitä, että esihenkilöllä on riittävä pätevyys, hänet on riittävästi perehdytetty tehtäviinsä ja että hänellä on asianmukaiset edellytykset tehtävien hoitamiseen.

Työturvallisuuden johtaminen käytännössä

Turvallisuusjohtaminen luo työyhteisölle ja jokaiselle yksilölle edellytykset hyvinvointiin
ja työssä onnistumiseen.

Tärkeä merkitys työpaikan hyvälle työturvallisuustyölle on työsuojelun yhteistoiminnalla, joka mahdollistaa työntekijöiden osallistumisen työturvallisuus- ja työterveysasioiden käsittelyyn.

Turvallisuuskulttuuria kuvaa kyky ja tahto toimia turvallisesti, ehkäistä vaarojen toteutumista ja edistää turvallisuutta. Kun turvallisuus on sisäistetty arvo ja jokaisella on riittävä turvallisuusosaaminen, kyetään toimimaan turvallisesti paikasta riippumatta.

Työnantajan ja työntekijöiden välinen rakentava keskustelu luo turvallisuuskulttuurin, jossa työnantajan ja työntekijöiden väliset suhteet perustuvat yhteistyöhön, luottamukseen ja yhteiseen ongelmanratkaisuun. 

Työsuojeluvastuiden jakautuminen

Kun esihenkilöiden toimenkuviin ja toimivaltuuksiin sisältyvät vastuut on työpaikalla määritelty selkeästi, vältetään työtehtävien epäselvyyksistä aiheutuvat vaaratilanteet. Työtehtävien työsuojeluvastuut on hyvä kirjata työsuojelun toimintaohjelmaan. Kolmiportainen vastuu linjaorganisaatiossa voi jakautua esimerkiksi seuraavasti:

Ylin johto

Keskijohto

Työnjohto, lähiesihenkilöt

Työsuojeluhenkilöiden rooli

Työsuojelun yhteistoimintatehtävä on yhteistoiminta-, asiantuntija- ja kehittämistehtävä. Tehtävään valinta tai nimittäminen ei lisää juridista vastuuta työolojen turvallisuudesta ja terveellisyydestä, vaan mahdollisuuksia toimia näiden tärkeiden asioiden puolesta. Vastuu jakautuu aina linjaorganisaation mukaisesti.

Oikopolut